Organization

Director:

Peng-Ye Wang

Deputy Directors:

Yu-Xiang Weng

Ming Li

Scientific Council:

  Chairman:

Kun-Quan Lu

  Vice-Chairman:

Zhong-Can Ou-Yang

  Members:

Steven Chu

Hai-Fu Fan

Fan Jiang

Ming Li

Hong-Ru Ma

Zheng-Hong Mai

Ping Sheng

Gang Sun

Chao Tang

Lei-Han Tang

Rui-Bao Tao

Long Wang

Peng-Ye Wang

Wei-Chi Wang

Yu-Xiang Weng